Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitämisen tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisterinpitäjä on Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila.
Yhteysosoite: Toni Wåhrström, toni.wahrstrom[at]sabora.fi puh. 029 3700 359

Rekisteriselosteen laatimispäivä on 29.3.2008 ja sitä on päivitetty 14.6.2022. Sabora Pharma Oy voi muuttaa tämän
rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta verkkosivustollaan.

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sekä mahdollisesti muilta sidosryhmiltä vallitsevan lain puitteissa. Rekisteritiedot on
kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa
olevista tiedoista.

Kerättävät tiedot:
henkilön nimi

henkilön yhteystiedot

julkiset rekisteritiedot

asiakkaan ja käyttäjän luovuttamat tiedot

selaimen keräämät tiedot ja

verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot sekä

muut mahdolliset tarpeelliset tiedot rekisterin pitämisen tavoitteiden täyttämiseksi.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei pakottava lainsäädäntö sitä edellytä.
Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon, Sabora Pharma Oy:n ja sen
yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, rajoittamatta sitä pelkästään suoramarkkinointiin,
palvelujen käytettävyyden parantamiseen, kehittämiseen ja niiden tietoturvasta huolehtimiseen sekä muulla mahdollisella
rekisterilain mukaisella tavalla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä
olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Yrityksellä ja
luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus kieltää tietojen käyttäminen, ellei se ole erityisen tarpeellista rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi.

Markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon voi tehdä lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on
henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on
mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja toteuttaakseen tämän oikeuden, on tämän otettava kirjallisella pyynnöllä yhteyttä
rekisterinpitäjään. Kaikissa tapauksissa asiakassuhteen ylläpitämiseksi vielä tarpeellisilta määrin ei pyyntöä voida kuitenkaan
välttämättä toteuttaa ja pyyntö voi aiheuttaa haasteita tai mahdottomuuden tarjota rekisterin pitämisen tarkoitukseen
liittyviä palveluja kuluttajalle.

Tietoja ei luovuteta ETA-alueen ulkopuolelle, pois lukien mahdollinen lainsäädännön rajoissa tapahtuva ja
tarkoituksenmukainen luovuttaminen tietojen käsittelemiseksi. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu
palomuurein, käyttöoikeuksin ja salauksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn
tietoihin työtehtävien hoitamiseksi. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään lukituissa tiloissa osoitteessa: Tammelantie
10, 03600 Karkkila.